• |
  • Đường số 14, KCN Hòa Cầm, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
  • 1900 2112

19002112

𝑇𝑜̂̉ 𝑎̂́𝑚 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑚𝑢̛𝑎 𝑏𝑎̃𝑜?
𝐶𝑢̛̉𝑎 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑒̂𝑛ℎ, 𝑥𝑒̣̂, đ𝑜́𝑛𝑔 𝑚𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎă𝑛 𝑑𝑜 ℎ𝑢̛ ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛?
𝐶𝑢̛̉𝑎 𝑏𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑘𝑖́𝑛ℎ đ𝑜̂̉ 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑎̂̉𝑚 𝑢̛𝑜̛́𝑡?
𝑻𝒉𝒂̂́𝒖 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒐̛̉ đ𝒂̂𝒚. 𝑻𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́, 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐́𝒏𝒈, 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂𝒚, 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎, 𝒕𝒓𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎. 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒕𝒐̂̉ 𝒂̂́𝒎 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒂̣𝒏.
𝙎𝙈𝘼𝙍𝙏 -𝙇𝙐𝙊̂𝙉 𝙇𝙐𝙊̂𝙉 𝙏𝙊̂́𝙏 𝙃𝙊̛𝙉.
☎ Tổng đài: 19002112
🌏 Website: http://smart.vn