• địa chỉ Road 14, Hoa Cam Industrial Park, Cam Le District, Danang City, Vietnam
  • email info@smart.vn

Hotline: 0901 140150

Tư duy phản biện là gì?

24/05/2023

Tư duy phản biện là gì?

Tư duy phản biện là khả năng phân tích và đánh giá khách quan thông tin, lập luận và tình huống một cách logic và có hệ thống. Nó liên quan đến việc đặt câu hỏi về các giả định, xem xét các quan điểm thay thế và đánh giá tính hợp lệ cũng như độ tin cậy của bằng chứng và lập luận. Tư duy phản biện cho phép các cá nhân đưa ra quyết định sáng suốt, giải quyết vấn đề hiệu quả và tham gia vào suy nghĩ hợp lý và độc lập. Nó đòi hỏi các kỹ năng như lập luận logic, đánh giá bằng chứng, hoài nghi, cởi mở và giao tiếp hiệu quả. Nhìn chung, tư duy phản biện là một kỹ năng thiết yếu để điều hướng các vấn đề phức tạp và đưa ra những đánh giá đúng đắn dựa trên những cân nhắc hợp lý và dựa trên bằng chứng.

Ban Văn hóa và Huấn luyện Smart Holdings

24/05/2023